ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

webboard

หัวข้ออื่นๆ


สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 28 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
342 คน
2260 คน
135062 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13

 


Link หน่วยงานราชการ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ยินดีต้อนรับ                                                                                                                                                                                                                         

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537   โดยประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 

ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

     เป็นรูปช้างและรูปบ้าน   เพราะตำบลบ้านสร้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของช้าง  มีช้างเข้ามาในตำบลเป็นจำนวนมาก  จนเป็นที่มา
ของการตั้งชื่อตำบลว่าตำบลบ้านสร้าง  รวงข้าวแทนสัญลักษณ์ของประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา 

                ลักษณะที่ตั้ง

              -   อาณาเขต   เขตการปกครอง  มีพื้นที่  25,028 ไร่   หรือประมาณ  40.04  ตารางกิโลเมตร

                   -   อาณาเขตทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

                   -   อาณาเขตทิศใต้  ติดต่อกับตำบลบางกระเบา  ตำบลบางเตย  ตำบลบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี

                    -  อาณาเขตทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

                    -  อาณาเขตทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลบางกระเบา  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

จำนวนประชากร   ( ณ  วันที่  25  กันยายน  2556 )

                     - จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  892  หลังคาเรือน

                     - มีประชากรทั้งหมด  3,199  คน  แบ่ง

                        ชาย  =   1,559  คน      หญิง  =  1,640   คน

                     - ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่  80   คน / ตารางกิโลเมตร 

การบริหารการปกครอง

    จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน

                     -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทั้งหมดหมู่บ้านจำนวน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

                         หมู่  1 , 2 , 3 , 5 , 8 ,10  และ 11

                     -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนจำนวน  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่  6  และ  9

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     (1) การคมนาคม

               -  ถนนลูกรัง  จำนวน 14  สาย   ระยะทาง  26.520  กิโลเมตร

               -  ถนนลาดยาง     จำนวน   2  สาย  ระยะทาง  3.700  กิโลเมตร

               -  ถนนคอนกรีต  จำนวน   6  สาย  ระยะทาง  1.255  กิโลเมตร

               -  ทางลำลอง    จำนวน  1  แห่ง

               -  แม่น้ำ  จำนวน  1  สาย  ( แม่น้ำปราจีนบุรี )

               -  การขนส่งมวลชน

               -  สายปราจีน – ฉะเชิงเทรา , สายบ้านสร้าง – พนมสารคาม , สายบ้านสร้าง - นครนายก

               -  รถไฟ  สถานีรถไฟบ้านสร้าง – สถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ ( หัวลำโพง )

     (2) การโทรคมนาคม

               -  โทรศัพท์

                -  อินเตอร์เน็ต

      (3) การสื่อสาร

                -  โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่      5       เลขหมาย

                -  หอกระจายข่าวในพื้นที่      9       แห่ง

       (4) การประปา

                -  ประปาหมู่บ้านดูแลเอง (รับโอนจากกรมอนามัย )        จำนวน  1  แห่ง   (หมู่  5)

                -  ประปา อบต.ดูแลเอง    ( รับโอนจากกรมอนามัย )       จำนวน  1  แห่ง   (หมู่ 8)

                -  ประปา อบต. (จัดสร้างเอง)     จำนวน  2  แห่ง   (หมู่ 3 , 9 )

                -  จำนวนครัวเรือนที่ขอใช้บริการน้ำประปา    จำนวน 489   ครัวเรือน

       (5) การไฟฟ้า

                -  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  892   ครัวเรือน

                -  พื้นที่ที่ได้รับการบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมด

               ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  จำนวน  - จุด

 

 


 

Copyright (c) 2010 by bansang.org