องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 5 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
651 คน
7905 คน
248491 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 ประกางานกิจการสภา
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยสอง พ.ศ.2562
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยสาม พ.ศ.2562
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยสี่ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562
 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562
 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2562
 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัย3ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562
 กฎหมายสภาท้องถิ่น
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

 
องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง