องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 15 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
15 คน
9627 คน
250213 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 
  
การดำเนินงานกิจกรรม 
 แผนดำเนิงานประจำปี 2563กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Zero Tolerance
 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง (พ.ศ. 2561 - 2565)การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2562 โคงรงการปลูกป่าเพื่อชุมชน ประจำปี 2563
 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างประจำปี 2562 
  
  
  
 ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟืนฟูคลองวังรี หมู่ 3 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสอบคัดเลือกอาสามัครบริบาลท้องถิ่นประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังรี หมู่ 3 
  ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น/ดาวน์โหลดใบสมัครประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2562  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายเลียบคลองวังรีฝั่งขวา หมู่ที่ 3 
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
  
  คู่มือการปฏิบัติงาน-การให้บริการ             การป้องกันและปราบทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 ผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2
  

องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง